Privacy Statement

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle contactgegevens die Oranjevereniging Giessen-Oudekerk verwerkt van haar leden.
Indien u lid bent van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk geeft u uitdrukkelijk toestemming om de contactgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Oranjeverenigingen Giessen-Oudekerk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Oranjevereniging.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijken
Verantwoordelijke gegevensbescherming:
Secretaris J. van der Vlies, Binnendamseweg 47, 3381 GA, Giessen-Oudekerk
KvK-nummer: 40322607
bereikbaar via oranjevereniging@giessen-oudekerk.nl / 06 40 15 27 41

Functionaris voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
J. Van der Vlies, Secretaris
E. Boer, Penningmeester

3. Waarvoor verwerkt de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk persoonsgegevens?

3.1 Wij gebruiken de contactgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt of zich inschrijft voor een activiteit kunnen wij uw gegevens bewaren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk of een relevante aanbieding.

In het kader van het lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt en bewaard:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) e-mailadres
d) telefoonnummer
e) geboortedatum

3.2 Oranjevereniging Giessen-Oudekerk verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) naam, adres, mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar oranjevereniging@giessen-oudekerk.nl
c) naam, adres en geboortedatum worden gebruikt om betalingen van de contributie af te wikkelen.
d) contactgegevens worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar de ervaringen met de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

4. Bewaartermijnen
De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk verwerkt en bewaart de contactgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een half jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging Giessen-Oudekerk de persoonsgegevens vernietigen.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van de contactgegevens van uw vereniging of stichting heeft de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om de van u bewaarde contactgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Giessen-Oudekerk zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw contactgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Door de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende contactgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende de contactgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk de contactgegevens van uw vereniging of stichting verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescheming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat.

7. Wijzigingen
Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.giessen-oudekerk.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Giessen-Oudekerk, 25 mei 2018

Reacties zijn gesloten.